સાંજ માટે માત્ર ૨૦ minમાં ઘરની સામગ્રીમાંથી નવો નાસ્તો | patodi recipe | Kacchi Dhoklyu | Navo Nastopatodi #kacchidhoklyu #navonasto Prep Time + Cook Time : 20 Min. Servings : 4 Servings Ingredients: 1 cup besan 12 cup curd 2 cups water 1.5 tsp salt 1-2 tsp …
#સજ #મટ #મતર #૨૦ #minમ #ઘરન #સમગરમથ #નવ #નસત #patodi #recipe #Kacchi #Dhoklyu #Navo #Nasto
2021-07-22 10:03:53
સાંજ માટે માત્ર ૨૦ minમાં ઘરની સામગ્રીમાંથી નવો નાસ્તો | patodi recipe | Kacchi Dhoklyu | Navo Nasto

Leave a Reply