#కుడుములు Vegetable kudumulu || biyyam pindi recipes in telugu || biyyam pindi kudumulu recipe

  • Post author:
  • Post comments:0 Comments
  • Post last modified:February 5, 2020



kudumulu #vinayakachavitikudumulu #chavitikudumulu.
#కడమల #Vegetable #kudumulu #biyyam #pindi #recipes #telugu #biyyam #pindi #kudumulu #recipe
2020-02-05 07:01:44
#కుడుములు Vegetable kudumulu || biyyam pindi recipes in telugu || biyyam pindi kudumulu recipe

Leave a Reply