රයිස් කුකර් එකේ හරි ලේසියෙන් චිකන් බිරියානියක් හදමු | (ENG sub) Chicken Biriyani in Rice Cooker

  • Post author:
  • Post comments:0 Comments
  • Post last modified:May 5, 2021අද මන් බිරියානි පවුඩර් නැතුව ලේසියෙන් රසට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් බිරියානි එකක් හදා ගන්න කියලා දෙනවා. ගොඩක් …
#රයස #කකර #එක #හර #ලසයන #චකන #බරයනයක #හදම #ENG #Chicken #Biriyani #Rice #Cooker
2021-05-05 09:42:38
රයිස් කුකර් එකේ හරි ලේසියෙන් චිකන් බිරියානියක් හදමු | (ENG sub) Chicken Biriyani in Rice Cooker

Leave a Reply