Marvel Studios' Eternals | Official TrailerMọi chuyện bắt đầu với một cái búng tay… Marvel Studios sẽ cho ra mắt Eternals: Chủng Tộc Bất Tử—đánh dấu sự khởi đầu của một thế hệ siêu anh hùng mới …
#Marvel #Studios39 #Eternals #Official #Trailer
2021-08-19 07:21:55
Marvel Studios' Eternals | Official Trailer

Leave a Reply